Tư vấn 24/24: Email: sales@thietbigiatla.com - HOTLINE: 0903411195

Máy là ga công nghiệp

    M¸y giÆt v¾t ®Õ cøng cè ®Þnh

    Chuyªn dông trong giÆt lµ c«ng nghiÖp.

    Model: MWHE-80

    D¶i c«ng suÊt: 9.7 kg – 38.5 kg

    H·ng s¶n xuÊt: Maxi/ Mü

    XuÊt xø: Th¸i Lan


 MWHE næi tiÕng sù tin tư­­ëng vµ chi phÝ gi¸ thµnh thÊp.

Ch¾c khoÎ, h÷u hiÖu. §iÒu then chèt cña thiÕt kÕ MWHE m¸y giÆt v¾t khung cøng lµ kinh tÕ. ThÕt kÕ ®¬n gi¶n vµ b¶o d­­ìng thiÕt bÞ tèt. Sù kÕt hîp cña c¸c kü s­ giµu kinh nghiÖm ®¶m b¶o r»ng b¹n sÏ nhËn ®­îc s¶n phÈm MWHE ®¸p øng mäi nhu cÇu cña hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai trong c«ng nghiÖp giÆt lµ. Chóng t«i biÕt b¹n kh«ng cã thêi gian v« bæ víi viÖc háng hãc.

Vi xö lý ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n.

Bé vi xö lý cã kh¶ n¨ng l­­u gi÷ vµ thùc hiÖn ®­îc 30 ch­u¬ng tr×nh & vËn hµnh ch­­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n. Bèn dÊu hiÖu ho¸ chÊt bªn ngoµi cung cÊp ®iÒu chØnh ho¸ chÊt. §iÒu khiÓn mùc n­íc, x¶, tèc ®é giÆt, nhiÖt ®é, mùc n­­íc vµ tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ giÆt tèt nhÊt vµ chi phÝ gi¸ thµnh thÊp nhÊt.

Cöa më 1800 cho ®å vµo vµ lÊy ®å ra dÔ dµng.

Cöa ®­­ưîc ®Þnh vÞ ë vÞ trÝ thuËn lîi víi chiÒu cao cña ng­­êi ViÖt Nam. Cöa ®­­ưîc kÕt cÊu b»ng thÐp kh«ng gØ víi b¶n lÒ b»ng thÐp kh«ng gØ hoµn h¶o vµ bÒn ch¾c. MiÕng ®iÖm cöa ®­­ưîc thiÕt kÕ b»ng Silicon kÐo dµi tuæi thä cña phít vµ kh«ng bÞ hë, HÖ thèng cöa kho¸ liªn ®éng ®em l¹i sù an toµn vµ dÔ vËn hµnh.

 

 

 

KÕt cÊu khung cøng.

- KhoÎ vµ thiÕt bÞ tèt h¬n, HE kÐo dµi tuæi thä cña m¸y, kh«ng háng hãc.

- Khung ®­­îc b¶o vÖ nh­ư mét c¸i ¸o choµng ®Ó chèng viÖc ¨n mßn vµ kÐo dµi tuæi thä m¸y.

§Æc ®iÓm næi bËt.

- TÊt c¶ c¸c bé phËn tiÕp xóc víi n­­ưíc lµm b»ng thÐp kh«ng gØ 304 (18/8)

- 3 hoÆc 4 ng¨n cung cÊp ho¸ chÊt.

-  Bé vi xö lý 30 ch­­ư¬ng tr×nh.

-  Lùc v¾t 150 G.

-  Lång giÆt nghiªng 50 khoÎ vµ cho ®å vµo vµ lÊy ®å ra dÔ dµng.

-  BiÕn tÇn ®iÒu khiÓn tèc ®é

-  Vá b»ng thÐp kh«ng gØ.

Last Updated ( Sunday, 03 February 2009 08:29 ) 

 

 


 


SLC LAUNDRY

MAY GIAT CONG NGHIEP SLC VIETNAM (Copy)

SLC MEDICAL

SLC TECHNOLOGY

)

PHỤ KIỆN GIẶT LÀ

)

THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG

)

MENU  

Lắp mạng internet đà lạt bảo lộc
Truyền hình fpt
FPT đà lạt
Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Nha nghi da lat gia re
festival hoa da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ