• Khắc phục vấn đề ga và vỏ chăn bị nhăn sau khi là ủi bằng máy là ga Laupauw