Máy là ga công nghiệp Laser Line

LIÊN HỆ

chicago laserline

Máy là ga công nghiệp
Chuyên dùng trong giặt là công nghiệp
Model: Laser Line
Hãng sản xuất : Chicago
Năm sản xuất : 2016 mới 100%
Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE
Tiêu chuẩn chất lượng Quốc Tế ISO 9001

I CÊu h×nh m¸y
ChiÒu dµi rul«          : 3429 mm
-  §­êng kÝnh rul«       : 330 mm
- Tèc ®é                   : 2,5 – 11 m/ phót
- C«ng suÊt h¬i nhiÖt    : 236.000 BTU/ giê
C«ng suÊt Mot¬        : 2.1 Hp
- C«ng suÊt qu¹t hót     : 1/3 Hp
- §­êng èng dÉn ga        : 1”
- ChiÒu dµi m¸y         : 4369 mm
- ChiÒu s©u m¸y           : 762 mm
- ChiÒu cao m¸y           : 1499 mm
II. TÝnh n¨ng kü thuËt

ThiÕt bÞ lµ ph¼ng nghÖ thuËt víi hÖ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é ®· ®­îc cÊp b»ng s¸ng chÕ “ Eagle Eye TM ” mang l¹i cho ng­êi sö dông sù tin cËy vµ hiÖu suÊt lµ tèt nhÊt.

Ch­a bao giê Model LASER LINE cña Chicago mang l¹i nhiÒu n¨ng suÊt vµ hiÖu suÊt ®Õn thÕ, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªn tiÕn nhÊt tõ nh÷ng kinh nghiÖm l©u n¨m vÒ s¶n xuÊt trôc l¨n cña m¸y lµ. Cã s½n c¸c lo¹i dïng ga, h¬i vµ ®iÖn ®Ó cã thÓ  lùa chän ®­êng kÝnh cña rul« m¸y lµ 13’’ (300mm), 16’’ (400mm ), 20’’(500mm) hoÆc 24’’(600mm). ChiÒu dµi cña m¸y lµ tõ 60’’(1524mm) tíi 135”(3430) nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cho bÊt k× lo¹i v¶i nµo.

§Æc tr­ng cña c¸c model Laer Line lµ cã thÓ thay ®æi ®­îc tèc ®é lµ cña m¸y ®em l¹i hiÖu suÊt lµm viÖc cao víi nh÷ng lîi thÕ qu¹n träng :

 • B¶ng ®iÒu khiÓn Ên tèc ®é, tèc ®é sÏ thay ®æi víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i vËn tèc ®Ó phï hîp víi c¸c lo¹i khæ v¶i vµ ®é Èm cßn l¹ántªn v¶i.
 • Nót khëi ®éng mÒn m¹i thoai tho¶i tíi tèc ®é lµ víi nót nhÊn Ýt mét thµnh phÇn chuyÓn ®éng - bao gåm : §Üa xÝch, gi¸, trôc vµ xÝch.
 • §ång hå hiÓn thÞ tèc ®é kü thuËt sè ®¶m b¶o viÖc cµi ®Æt vµ kiÓm tra tèc ®é chÝnh x¸c.
 • Vßng ®Èy nhÑ vÒ phÝa tr­íc vµ ®¶o ng­îc rÊt linh ho¹t vµ dÏ dµng cho viÖc b¶o tr×.
 • Dßng h¬i di chuyÓn …..
 • Kh«ng thÓ thay ®æi ®­îc tèc ®é cña b¨ng truyÒn, c¸n hay viÖc lµm  s¹ch ®éng c¬ theo yªu cÇu kü thuËt vµ vËt thay thÕ.
 • §éng lùc h·m phanh – kh«ng bÞt phanh, lãt, vµ ®Üa ®Ó gi÷ kh«ng thay ®æi.
  Tõ n¨m 1886, h·ng Chicago ®· thiÕt kÕ thiÕt bÞ ssÊy vµ hoµn thiÖn. Trong suèt thêi gian nµy, H·ng chicago ®· tiªn phong ph¸t triÓn m¸y lµ ga vµ lµ ng­êi dÉn ®Çu vÒ thÞ tr­êng nµy h¬n 70 n¨m. Sù næi tiÕng cña h·ng Chicago ®­îc ®Õn tõ viÖc l¾p gi¸p hµng ngh×n m¸y trªn toµn thÕ gií ®· gióp cho c¸c kü thuËt cña h·ng Chicago lu«n tiÕp tôc c¶i thiÖn ®­îc s¶n phÈm ®Ón b¶o tr×. C«ng ty cã vÞ trÝ nh­ mét ng­êi dÉn ®Çu trong viÖc ®æi míi thiÕt bÞ lµ hoµn thiÖn.
  Model Laser Line cña hµng Chicago mang l¹i nhiÒu go¸ trÞ cho kh¸ch hµng qua qóa tr×nh lµm viÖc nhanh h¬n, tin cËy h¬n, hiÖu qu¶ h¬n vµ b¶o d­ìng ®¬n gi¶n h¬n.
  HÖ thèng ®Çu ®èt ga cña Model Laser Line mang l¹i hiÖu qu¶ cho ng­êi sö dông cuèi cïng, trong thêi gian ®ang b¶o d­ìng hiÖu suÊt cña m¸y lµ dïng ga vÉn ®¹t tèt nhÊt nã rÊt hiÖu qu¶ cho nh÷ng ®å v¶i ®· ®­îc sÊy tõ ngoµi vµo. ………………………………
 
Seri GL ( Dïng ga )

-S¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao nhÊt vµ hiÖu qu¶ cho tÊt c¶ c¸c nguån nhiÖt

-  TÊt c¸c c¸c lo¹i model ®Òu cã thÓ phï hîp víi c¸c lo¹i ga tù nhiªn vµ ga LP.

- Cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc bé æn nhiÖt theo nh÷ng chu kú tù ®éng lµm s¹ch tr­íc, qu¹t giã vµ ga ®Ó phï hîp víi tØ lÖ s¶n l­îng, h¬i Èm vµ tèc ®é trong khi l­îng ga tiªu thô gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu.

- §Æc biÖt qu¹t gãi ®­îc c©n b»ng l­u th«ng khÝ ch¸y nh»m ®Èm b¶o khÝ trén cã hiÖu suÊt cao nhÊt vµ ga ë tÊt c¶ c¸c lç th«ng cña ®Çu ®èt ®Ó t¹o ra ngän löa nãng vµ bÒn.

-  B¶ng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é hiÓn thÞ c¶ hai : nhiÖt ®é thùc tÕ vµ nhiÖt ®é cµi ®Æt cho giai ®o¹n lµ.

- Ngän löa ®­îc chøng minh bëi viÖc kh«ng tiÕp xóc quÐt qua UV ( kh«ng ch¹m vµo ngän löa ) v× vËy kh«ng cã ….

-C«ng BTU vµo ®¹t tèi ®a khi c«ng suÊt sÊy thªm ®­îc yªu cÇu.

Bé kiÓm tra tÝn hiÖu cña ngän b»ng tay ®Ô dµng cho viÖc b¶o d­ìng.

-Toµn bé h¬i n­íc cña èng tho¸t h¬i ®­îc hót ra tõ l­îng n­íc thõa vµ tõ sù bèc h¬i cña s¶n phÈm b»ng qu¹t giã vµ m« t¬ m¹nh mÏ.

-  Bé ®¸nh löa ®iÖn tö vµ bé phËn b¶o vÖ ngän löa lËp tøc sÏ ngõng ho¹t ®éng nÕu x¶y ra trôc trÆc.

- NhiÖt ®å lµ tõ 3250F ®Õn 3750F (1650C ®Õn 1900C ) ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho s¶n phÈm.
-  §· ®¹t ®­îc tiªu chuÈn cña viÖn nghiªn cøu phª duyÖt t¹i Mü, Canada vµ nh÷ng quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi.

 B¶ng ®iÒu khiÓn nhiÖt nhiÖt ®é ®éc quyÒn cña H·ng Chicago.

H·ng Chicago ®· thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o nhiÒu m¸y lµ sö dông ga h¬n bÊt kú h·ng nµo kh¸c trªn thÕ giíi vµ hiÖn t¹i b¶ng ®iÒu khiÓn ga ®· ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i vµ cÊp b»ng s¸ng chÕ Eagle Eye. C«ng nghÖ ®iÖn tö nµy ®· lo¹i trõ m¸ phanh tiÕp xóc víi m¸y mãc, nh÷ng c«ng t¾c giíi h¹n nhiÖt ®é cao vµ nhiÖt ®é thay ®æi bÊt th­êng dÉn ®Õ

 T¹i sao ph¶i lµ ?

Cã hai lý do c¬ b¶n t¹o sao ph¶i sö dông m¸y lµ ga v× ngµy cµng phæ biÕn h¬n....

ChÊt l­îng: Lµ ®iÒu c¬ b¶n tr­íc tiªn ®èi víi ng­êi sö dông ë dã rÊt nhiÒu lo¹i v¶i cotton ®­îc sö dông, viÖc lµ tuyÖt ®èi cÇn thiÕt. PhÇn lín ng­êi sö dông còng biÕt r»ng khi sö dông chÊt liÖu v¶i Blended hoÆc Visa, nã vÉn kh«ng thay thÕ ®­îc cho sù xuÊt hiÖn vµ c¶m gi¸c ®ã chØ lµ mét viÖc lµ sinh ®éng cho kh¨n ®Æt bµn, kh¨n ¨n, vá gèi vµ ga tr¶i g­êng ®Òu cã thÓ ®¸p øng ®­îc. C¸c lo¹i v¶i lµ ®­îc chuyÒn th«ng ®iÖp chÊt l­îng vµ t×nh tr¹ng s¹ch sÏ : §ã lµ mét sù thiÕt lËp “ b­íc ®Çu tiªn”  cña tÊt c¶ h­íng. C¸c lo¹i m¸y sÊy kh«ng ®ãng khÝt l¹i vµ th­êng ®em l¹i sù xuÊt hiÖn ®· tõng ®­îc sö dông bëi vËt ký sinh tr­íc ®©y. C¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt v¶i vµ nh÷ng nhµ chuyªn nghiÖp còng ®ång ý r»ng kh«ng cã lo¹i v¶i hoµn toµn “kh«ng lµ” trong nghµnh c«ng nghiÖp chÊt l­îng cao  vµ sù bè trÝ lßng hiÕu kh¸ch ë ®ã v¶i ®­îc ph¬i ra ®Ó sö dông vµ giÆt liªn tiÕp nã ®­a nhanh kh«ng lµm h¹i cho v¶i vµ h÷u Ých cho ®êi sèng.

N¨ng suÊt :  ChÊt l­îng cña viÖc lµ cã thÓ ®¹t ®­îc hiÖu suÊt lín bëi v× m¸y lµ Chicago ®­îc thiÕt kÕ ®Ó hoµn thiÖn v¶i ®­îc ®­a trùc tiÕp tõ m¸y giÆt v¾t sang khi ®ã rót ng¾n ®­îc thêi gian vµ chi phÝ n¨ng l­îng trong qu¸ tr×nh sÊy. Cã ®­îc lîi thÕ nh­ vËy lµ bëi v× m¸y lµ ga Chicago thùc sù h×nh thµnh tr­íc ®­îc 3 chøc n¨ng trªn v¶i ­ít trong mét quy tr×nh tiÕp diÔn : SÊy ( rót ®é Èm ), lµ ( lo¹i trõ nÕp nh¨n ) vµ hoµn thiÖn ( hoµn thiÖn mét c¸c gän gµng ). ViÖc lµ thùc sù sö dông lo¹i bá ®ä Èm trong viÖc hót trªn mÆt ph¼ng theo thø tù tíi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc song song lµ lo¹i bá vÕt nh¨n vµ t¹o nªn sù hoµn thiÖn trªn v¶i. Kh«ng gièng m¸y sÊy hay c¸c lo¹i nåi h¬i cò, th«ng th­êng khi v¶i cßn ­ít trø¬c tiªn nÕu kh«ng qua m¸y sÊy th× kh«ng thÓ hÕt vÕt nh¨n vµ nÕp gÊp ®Ó b¾t ®Çu trong khi v¶i ®­îc sÊy ph¶i ®îi m¸y sÊy vµ xe trë hµng tr­íc khi gÊp. ..

T¹i sao ph¶i lùa chän m¸y lµ ga Chicago ?

Th«ng sè kü thuËt cña hÖ thèng lµ hoµn thiÖn cña h·ng Chicago gåm m¸y ®­a ®å vµo, m¸y lµ, m¸y gÊp vµ cuèi cïng lµ m¸y xÕp nh÷ng ®å ®· ®­îc lµ ph¼ng nh­ ga d­êng, vá gèi, kh¨n tr¶i bµn, kh¨n ¨n vµ nh÷ng lo¹i kh¸c. H·ng Chicago rÊt tù hµo lµ nhµ s¶n xuÊt toµn bé d©y chuyÒn lµ vµ gÊp hÖ thèng m¸y ®ã ®­îc thiÕt kÕ trªn toµn bé s¶n phÈm cña chóng t«i, chÕ t¹o hoµn thiÖn vµ l¾p r¸p t¹i Mü ®Ó ®¶m b¶o kiÓm so¸t chÊt l­îng mét c¸ch toµn diÖn, cã s½n c¸c phô kiÖn thay thÕ vµ dÔ dµng b¶o d­ìng. Toµn bé thiÕt bÞ cña h·ng Chicago ®Òu ®­îc thiÕt kÕ nh»m ®¸p øng n¨ng suÊt vËn hµnh cao, ng­êi sö dông yªu cÇu viÖc vËn hµng kinh tÕ ®¸p øng ®­îc nhiÒu chÊt liÖu v¶i nh­ polyester, Cotton, Visa vµ 100% lanh Cotton.

Danh tiÕng cña h·ng Chicago vÒ cung cÊp phô tïng thay thÕ vµ dÞch vô sau b¸n hµng l©u dµi ®­îc chøng minh rÊt râ qua viÖc l¾p ®Æt hµng lo¹t cho c¸c kh¸ch s¹n, viÖn nghiªn cøu, bÖnh viÖn ®Õn c¸c xÝ nghiÖp giÆt lµ th­¬ng m¹i, nhµ hµng, c©u l¹c bé.  Tiªu chuÈn thiÕt kÕ lµ nhÊn m¹nh tÝnh tiÖn Ých – mét tÝnh n¨ng v« gi¸ khi b¹n thùc sù quan t©m ®Õn tÇm quan träng cña thiÕt bÞ hoµn thiÖn vµ tuæi thä l©u dµi mµ b¹n mong ®îi tõ thiÕt bÞ ®ã.

Model Comet excutive ®­îc thiÕt kÕ chñ yÕu cho kh¨n tr¶i bµn vµ vá gèi A 66” cã thÓ sö dông ®é dµi tiªu chuÈn trong khi víi chiÒu dµi A 56” còng t¹o c¬ héi cho viÖc cho viÖc tiÕt kiÖm kh«ng gian ®Æt m¸y.

H·ng Chicago s¶n xuÊt mét d©y chuyÒn hoµn thiÖn lín cung cÊp ®Çy ®ñ kÝch th­íc cho m¸y lµ, m¸y lµ ®­îc g¾n víi m¸y gÊp, nh÷ng m¸y gÊp ®éc lËp vµ nh÷ng m¸y phô ®­a ®å vµo. M¸y lµ ga chuyªn nghiÖp cña h·ng chicago sÏ lµm hµi lßng nhu cÇu lµ hoµn thiÖn vµ lµm cho thiÕt bÞ trë lªn hÊp dÉn ®ã lµ c¬ së cho s¶n phÈn cña b¹n, tiÕt kiÖm kh«ng gian vµ ng©n s¸ch.

 

H·y liªn hÖ víi nhµ ph©n phèi t¹i n­íc b¹n hoÆc v¨n phßng nhµ m¸y hç trî bµn hµng ( 773) 235-4430 ®Ó biÕt thªm chi tiÕt. Kh«ng cÇn quan t©m ®Õn khÝch cì, Chicago vÉn cã thÓ t­ vÊn cho b¹n nh÷ng Model mµ cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña b¹n
*Nh÷ng ®iÓm næi bËt nhÊt cña s¶n phÈm
1.Nót ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é : Víi tÊt c¶ c¸c model h¬i n­íc ®­îc ®un nãng tõ ga vµ ®iÖn . §iÓm ®Æc tr­ng lµ cã bé æn nhiÖt cã kh¶ n¨ng tù ng¾t khi nhiÖt ®é v­ît qu¸ møc giíi h¹n cho phÐp, ®ã lµ ®iÒu ch¾c ch¾n vµ ®¸ng tin cËy.
2.Ng­êi lµ chØ cÇn ®Æt ®å cÇn lµ lªn b¨ng t¶i nã sÏ tù ®éng lµ trong suèt qua tr×nh lµ ®Õn khi xong.
3.Nh÷ng thao t¸c vËn hµnh m¸y c¬ b¶n ®­îc ghi vµ d¸n ngay phÝa trªn nót ®iÒu khiÓn .
4.Nh÷ng cì trªn 14 inh, khoang chøa n­íc nãng tù nÐn xuèng s¶n ph¶m sÏ lµm cho s¶n phÈm lµ ®¹t chÊt l­îng cao.
5.§iÒu ®¸ng nhí lµ nh·n hiÖu ®­îc ghi b»ng tiÕng anh hoÆc tiÕng t©ynha .
6.TÊt c¶c kÝch th­íc vßcña èng tho¸t khÝ ®Òu ®¹t tiªu chuÈn cho model dïng ga, b¹n cã thÓ tuú chän cho c¸c model dïng ®iÖn hoÆc dïng h¬i.
7.Khi rul« b¾t ®Çu khëi ®éng khi bËt nót ®Ìn s¸ng
8.Toµn bé thanh ch¾n b¶o vÖ tay ®»ng tr­íc vµ ®»ng sau ®Ìu cã nót dõng l¹i.
9.M«i tr­êng lµm viÖc an toµn cho nh÷ng b¨ng t¶i nhiÖt ®é cao vËn hµnh nÐn mÆt ph¼ng t¹i vÞ trÝ tiÕp xóc ch¾c ch¾n víi trôc l¨n ®· ®­îc lµm nãng cho viÖc hoµn thiÖn ®¹t kÕt qu¶ cao.
10.Cã thÓ nhÊc c¸c « v¸n ë phÇn cuèi dÔ dµng cho viÖc b¶o tr× 
11. §ång hå kü thuËt sè co thÓ thay ®æi ®­îc vËn rÊt nhËy cho phÐp kiÓm so¸t vËn tèc mét c¸ch chÝnh x¸c vµ rÊt nhiÒu vËn tèc kh¸c nhau. VËn tèc cã thÓ t¨ng tíi møc cao tíi 36 Feet / phót rÊt nhanh ®èi víi lo¹i v¶i tæng hîp cßn ®èi víi lo¹i v¶i ®é Èm cßn nhiÒu cã thÓ gi¶m  xuèng  6 Feet / phót ®Ó sö lý toµn lo¹i v¶i Cotton dµy.
12.H×nh ¶nh phÝa tr­íc cña hÖ thèng t¹o nhiÖt n¬i gi÷ nhiÖt bªn trong m¸y lµ vµ bªn ngoµi nhµ giÆt theo c¸ch ®ã n¨ng l­îng d­îc tËn dông hiÖu qu¶ vµ vËn hµng ªm ¸i. §©y lµ mét tÝnh n¨ng v« cïng quan träng trong nhµ giÆt cã diÖn tÝch nhá ë ®ã sù l­u th«ng khÝ cã thÓ bÞ h¹n chÕ
13.
M« t¬ vµ qu¹t giã 1/3 HP ....... tiªu chuÈn cho nh÷ng Model cã vßm ( qu¹t giã ®­îc g¾n kh«ng khung, cã thÓ ®­îc g¾n vµo khung rÊt nhá hoÆc trªn ®Ønh vßm )

 M¸y lµ Chicago lµ sù lùa chän ®Çu tiªn cña ng­êi Mü cho hÖ thèng lµ hoµn thiÖn cña m×nh.
 

Thông tin thanh toán đang được cập nhật