Máy là ga công nghiệp Laser Line 13-100

LIÊN HỆ

      chicago laserline Máy là ga công nghiệp
       Chuyên dùng trong giặt là công nghiệp
       Model: Laser Line 13- 100
       Hãng sản xuất : CHICAGO( Mỹ)
       Năm sản xuất : 2016 mới 100%
       Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE
                                                     Tiêu chuẩn chất lượng Quốc Tế ISO 9001 
 
 
I.CÊu h×nh m¸y
-          ChiÒu dµi rul«           : 2540 m
-          §­êng kÝnh rul«             : 330 mm
-          Tèc ®é                      : 2,5 – 11 m/ phót
-          C«ng suÊt h¬i nhiÖt       : 185.000 BTU/ giê
-          C«ng suÊt M«t¬            : 1,8 Hp
-          C«ng suÊt qu¹t hót        : 1/3 Hp
-          §­êng èng dÉn h¬i          : 3/4”
-          §­êng èng h¬i håi          : 1/2”
-          C«ng suÊt h¬i              : 1,6 HP
-          ChiÒu dµi m¸y               : 3480 mm
-          ChiÒu s©u m¸y              : 762 mm
-          ChiÒu cao m¸y              : 1499 mm
II. TÝnh n¨ng kü thuËt

ThiÕt bÞ lµ ph¼ng nghÖ thuËt víi hÖ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é ®· ®­îc cÊp b»ng s¸ng chÕ “ Eagle Eye TM ” mang l¹i cho ng­êi sö dông sù tin cËy vµ hiÖu suÊt lµ tèt nhÊt.
Ch­a bao giê Model LASER LINE cña Chicago mang l¹i nhiÒu n¨ng suÊt vµ hiÖu suÊt ®Õn thÕ víi víi nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªn tiÕn nhÊt tõ nh÷ng kinh nghiÖm l©u n¨m vÒ s¶n xuÊt trôc l¨n cña m¸y lµ. Cã s½n c¸c lo¹i dïng ga, h¬i vµ ®iÖn ®Ó cã thÓ  lùa chän ®­êng kÝnh cña rul« m¸y lµ 13’’ (300mm), 16’’ (400mm ), 20’’(500mm) hoÆc 24’’(600mm). ChiÒu dµi cña m¸y lµ tõ 60’’(1524mm) tíi 135”(3430) nh»n mang l¹i hiÖu qu¶ cho bÊt k× lo¹i v¶i nµo.
§Æc tr­ng cña c¸c model Laer Line lµ cã thÓ thay ®æi ®­îc tèc ®é lµ cña m¸y ®em laäi hiÖu suÊt lµm viÖc cao víi nh÷ng lîi thÕ qu¹n träng :
B¶ng ®iÒu khiÓn Ên tèc ®é, tèc ®é sÏ thay ®æi víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i vËn tèc ®Ó phï hîp víi c¸c lo¹i khæ v¶i vµ ®é Èm cßn l¹i trªn v¶i.

  • Nót khëi ®éng mÒn m¹i tho¶i m¸i tíi tèc ®é lµ víi nót nhÊn Ýt mét thµnh phÇn chuyÓn ®éng - bao gåm : §Üa xÝch, gi¸, trôc vµ xÝch.
  • §ång hå hiÓn thÞ tèc ®é kü thuËt sè ®¶m b¶o viÖc cµi ®Æt vµ kiÓm tra tèc ®é chÝnh x¸c.
  • Vßng ®Èy nhÑ vÒ phÝa tr­íc vµ ®¶o ng­îc rÊt linh ho¹t vµ dÏ dµng cho viÖc b¶o tr×.
  • Dßng h¬i di chuyÓn …..
  • Kh«ng thÓ thay ®æi ®­îc tèc ®é cña b¨ng truyÒn, c¸n hay viÖc lµm  s¹ch ®éng c¬ theo yªu cÇu kü thuËt vµ vËt thay thÕ.
  • §éng lùc h·m phanh - kh«ng bÞt phanh, lãt, vµ ®Üa ®Ó gi÷ kh«ng thay ®æi.
    Seri SL ( Dïng h¬i )

-          Mét sù l¾p ®Æt lý t­ëng víi sù tån t¹i cña nåi h¬i cung cÊp mét ¸p suÊt 90 ®Õn 125 psi (6.2-8.6 bar)(¸p suÊt thÊp ®ång nghÜa víi kh¶ n¨ng lµm kh« thÊp)

-          ThiÕt kÕ ®¬n gi¶n cung cÊp h¬i nãng ®Òu kh¾p bÒ mÆt ®­îc lµ.

-          ASME ®· chøng nhËn vµ kh¾c lªn trôc l¨n ®· ®­îc ®èt nãng ®Õ b¶o hiÓm vµ theo yªu cÇu cña c¸c quy luËt bªn trong. ASME ®· chÊp thuËn cho nhµ m¸y Chicago g¾n nã lªn)

-          Sù nèi liÒn cña r«to c«ng suÊt lín phô thuéc cho phÐp h¬i n­íc vµ c¸c chÊt ®Èy ra ®­îc ng­ng tô.

-          C¸c vßi vµo ra, tÊt c¶ hÖ thèng ®­êng èng bªn trong vµ èng h¬i n­íc h×nh ch÷ U mÒn dÎo ®· cã s½n.

                 -          Vßm tho¸t h¬i toµn bé víi qu¹t giã vµ m« t¬ lµ mét sù lùa chän c¶i tiÕn theo nhu cÇu.
Seri EL ( Dïng ®iÖn )

-          C¸c yÕu tè ®èt nãng b»ng ®iÖn ®­îc trang bÞ nh÷ng ph¶n håi bªn trong khiÕn trôc l¨n quay ªm  vµ sù ®ãng ng¾t ®iÖn kh«ng bÞ trôc trÆc.

-          Bé ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é cã thÓ ®iÒu chØnh mét c¸ch tù ®éng chu kú dßng ®iÖn ®èi víi dµn ®èt ®Ó duy tr× nhiÖt ®é lµ.

-          Nªn sö dông ë n¬i cã nguån ®iÖn tèt nhÊt.

-          Th«ng th­êng nã sö dông dßng ®iÖn 3 pha.

                -          Vßm tho¸t h¬i toµn bé víi qu¹t giã vµ m« t¬ lµ mét sù lùa chän c¶i tiÕn theo nhu cÇu.
Seri GL ( Dïng ga )

-          §©y lµ s¶n phÈm  cao nhÊt vµ hiÖu qu¶ so víi tÊt c¶ c¸c nguån ®èt nãng.

-          Seri nµy hoµn toµn cã thÓ dïng ®­îc c¸c lo¹i ga tù nhiªn còng nh­ ga cña LP

-          Bé ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é cã thÓ ®iÒu chØnh chu kú lµm s¹ch phÝa tr­íc, qu¸t giã vµ ga ®Ó phï hîp víi l­îng ®å, ®é Èm cña ®å vµ tèc ®é lµ trong khi l­îng ga tiªu thô lµ Ýt nhÊt.

-          §Æc biÖt qu¹t giã ®­îc c©n b»ng l­u th«ng ®èt ch¸y kh«ng khÝ ®Ó ®¶m b¶o sù ®èt ch¸y hçn hîp khÝ vµ ga trong èng mét c¸ch hiÖu qu¶ t¹o ra h¬i nãng vµ ngän löa phï hîp

-           B¶ng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é hiÓn thÞ c¶ hai : nhiÖt ®é thùc tÕ vµ nhiÖt ®é cµi ®Æt cho giai ®o¹n lµ.

-          Ngän löa ®­îc chøng minh bëi viÖc kh«ng tiÕp xóc quÐt qua UV ( kh«ng ch¹m vµo ngän löa ).

-          C«ng BTU vµo ®¹t tèi ®a khi c«ng suÊt sÊy thªm ®­îc yªu cÇu.

-          Bé kiÓm tra tÝn hiÖu cña ngän b»ng tay ®Ô dµng cho viÖc b¶o d­ìng.

-          Toµn bé h¬i n­íc cña èng tho¸t h¬i ®­îc hót ra tõ l­îng n­íc thõa vµ tõ sù bèc h¬i cña s¶n phÈm b»ng qu¹t giã vµ m« t¬ m¹nh mÏ.

-          Bé ®¸nh löa ®iÖn tö vµ bé phËn b¶o vÖ ngän löa lËp tøc sÏ ngõng ho¹t ®éng nÕu x¶y ra trôc trÆc.

-          NhiÖt ®é lµ tõ 3250F ®Õn 3750F (1650C ®Õn 1900C ) ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho s¶n phÈm.

-          §· ®¹t ®­îc tiªu chuÈn cña viÖn nghiªn cøu phª duyÖt t¹i Mü, Canada vµ nh÷ng quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi.

Tõ n¨m 1886, h·ng Chicago ®· thiÕt kÕ thiÕt bÞ sÊy vµ hoµn thiÖn. Trong suèt thêi gian nµy, H·ng chicago ®· tiªn phong ph¸t triÓn m¸y lµ ga vµ lµ ng­êi dÉn ®Çu vÒ thÞ tr­êng nµy h¬n 70 n¨m. Sù næi tiÕng cña h·ng Chicago ®­îc ®Õn tõ viÖc l¾p gi¸p hµng ngh×n m¸y trªn toµn thÕ gií ®· gióp cho c¸c kü thuËt cña h·ng Chicago lu«n tiÕp tôc c¶i thiÖn ®­îc s¶n phÈm ®Ón b¶o tr×. C«ng ty cã vÞ trÝ nh­ mét ng­êi dÉn ®Çu trong viÖc ®æi míi thiÕt bÞ lµ hoµn thiÖn.

Model Laser Line cña hµng Chicago mang l¹i nhiÒu gi¸ trÞ cho kh¸ch hµng qua qóa tr×nh lµm viÖc nhanh h¬n, tin cËy h¬n, hiÖu qu¶ h¬n vµ b¶o d­ìng ®¬n gi¶n h¬n tr­íc.

HÖ thèng ®Çu ®èt ga cña Model Laser Line mang l¹i hiÖu qu¶ cho ng­êi sö dông cuèi cïng, trong thêi gian ®ang b¶o d­ìng hiÖu suÊt cña m¸y lµ dïng ga vÉn ®¹t tèt nhÊt nã rÊt hiÖu qu¶ cho nh÷ng ®å v¶i ®· ®­îc sÊy tõ ngoµi vµo. Nã lµ lo¹i m¸y lµ m¹nh mÏ nhÊt trong hµng dÉy chuÈn mùc cña chóng t«i, Chicago cung cÊp tíi hai lÇn c«ng suÊt sÊy nhiÒu b»ng c¸c Model víi kh«ng khÝ ( cÆn tù nhiªn ) c¸c ®Çu ®èt ®· ®­îc sö dông trªn tèc té lµ thÊp. N¨ng suÊt sÊy thªm cña h·ng Chicago nghÜa lµ ®é Èm trªn v¶i cã thÓ ®­îc lµ ë vËn tèc nhanh h¬n v× vËy sù vË hµng sÏ kÕt thøc sím h¬n. Hµng giê FTE ®­îc gi¶m

 nhê chu kú quay l¹i cña trôc l¨n nhanh h¬n vµ v× vËy l­îng gas tiªu thô ®­îc gi¶m theo tõng pound cña v¶i khi ®­îc sÊy vµ lµ.                                     

Søc m¹nh nèi tiÕp søc m¹nh cña hµng lo¹t s¶n phÈm

ChÊt l­îng ®óng cña khÝ vµ gas lµ ®­îc b¬m vµ pha trén ®Ó t¹o thµnh mét ngän löa m¹nh h¬n nã di chuyÓn  BTU qua inch 2  trªn bÒ mÆt lµ hiÖu qu¶ h¬n v× vËy trôc l¨n ®­îc lµm nãng vµ quay l¹i nhanh h¬n vµ nh­ vËy ®é Èm ®· ®­îc xö lý. HiÖu suÊt ®èt ch¸y lín vµ ngän löa nãng h¬n cho phÐp kh¶ n¨ng t¹o ra sù bay h¬i cña m¸y lµ, ®Ó tiÖn cho viÖc lµm m¸t ®é Èm cña v¶i ë tèc ®é cao h¬n trong khi còng tiªu thô méng l­îng ga nhá cã thÓ phï hîp víi tæng l­îng ®· ho¹t ®éng trong giai ®o¹n sÊy vµ lµ. KÕt qu¶ lªn tíi h¬n 100% s¶n phÈm …

N¨ng l­îng cña hÖ thèng ®Çu ®èt còng ch¸y s¹ch h¬n vµ chÊt ®­îc t¹o ra tõ sù ch¸y ®ã di chuyÓn tõ x­ëng giÆt qua ®­êng èng th«ng h¬i ra ngoµi. …….

Sù chiÕm lÜnh ®éc quyÒn b¶ng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é Eagle eye cña h·ng Chicago

Chicago ®· ®­îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng nhiÒu m¸y lµ ga h¬n bÊt cø n­íc nµo trªn thÕ giíi vµ b©y giê ®­îc ®¸nh gi¸ b¶ng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é ga, b»ng s¸ng chÕ cña nã hÖ thèng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é cña EAGLE EYE ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tiªu chuÈn. Nghµnh c«ng nghÖ ®iÖn tö nµy ngo¹i trõ nghµnh c¬ khÝ tiÕp xóc,nót Ên giíi h¹n nhiÖt ®é cao vµ nhiÖt ®é dao ®éng lªn xuèng bÊt th­êng do bëi quÇn ¸o mÆc qu¸ d­ thõa, x¬ v¶i mÒm dùng lªn hoÆc kh«ng cã sù duy tr×. ¥ ®ã kh«ng cã bé phËn c¬ khÝ bao bäc phÝa bªn ngoµi bëi v× tÊt c¶ nhiÖt ®é ®o vµ b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö ho¹t ®éng t­ phÝa bªn ngoµi, trôc l¨n ®èt nãng kh«ng cã ¶nh h­ëng tíi bÒ mÆt cña m¸y lµ ga hoÆc tiÕn tíi bÒ mÆt tiÕp xóc víi x¬ v¶i, chÊt s¸p, ho¸ häc hoÆc chuyÓn ®éng cña c¸c bé phËn c¬ khÝ.

B¶ng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é th× kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi h×nh d¹ng cña nh÷ng ®­êng nhá hoÆc nh÷ng ®iÒu chØnh c¬ khÝ bëi v× EAGLE EYE  lu«n lu«n gi¸m s¸t c¸c tÝn hiÖu nhiÖt ®é tõ mét d¶i réng cña bÒ mÆt m¸y lµ ga ®Ó ®¶m b¶o hÇu hÕt ®é chÝnh x¸c b¶ng ®iÒu khiÓn trong m¸y lµ ga b»ng ®iÖn hoÆc b»ng ga

                 T¹i sao ph¶i lµ ?

                Cã hai lý t¹o sao viÖc lµ ñi l¹i ngµy cµng phæ biÕn h¬n ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i v¶i.

ChÊt l­îng : Tr­íc tiªn lµ ngµy cµng cã nhiÒu ng­êi dïng v¶i cotton mµ viÖc lµ ®èi víi lo¹i v¶i nµy lµ rÊt cÇn thiÕt. PhÇn lín ng­êi sö dông còng biÕt r»ng khi sö dông chÊt liÖu v¶i Blended hoÆc Visa, nã vÉn kh«ng thay thÕ ®­îc cho sù xuÊt hiÖn vµ c¶m gi¸c ®ã chØ lµ mét viÖc lµ sinh ®éng cho kh¨n ®Æt bµn, kh¨n ¨n, vá gèi vµ ga tr¶i g­êng ®Òu cã thÓ ®¸p øng ®­îc. C¸c lo¹i v¶i lµ ®­îc chuyÒn th«ng ®iÖp chÊt l­îng vµ t×nh tr¹ng s¹ch sÏ : §ã lµ mét sù thiÕt lËp “ b­íc ®Çu tiªn”  cña tÊt c¶ h­íng. C¸c lo¹i m¸y sÊy kh«ng ®ãng khÝt l¹i vµ th­êng ®em l¹i sù xuÊt hiÖn ®· tõng ®­îc sö dông bëi vËt ký sinh tr­íc ®©y. C¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt v¶i vµ nh÷ng nhµ chuyªn nghiÖp còng ®ång ý r»ng kh«ng cã lo¹i v¶i hoµn toµn “kh«ng lµ” trong nghµnh c«ng nghiÖp chÊt l­îng cao  vµ sù bè trÝ lßng hiÕu kh¸ch ë ®ã v¶i ®­îc ph¬i ra ®Ó sö dông vµ giÆt liªn tiÕp nã ®­a nhanh kh«ng lµm h¹i cho v¶i vµ h÷u Ých cho ®êi sèng.

 

N¨ng suÊt :  ChÊt l­îng cña viÖc lµ cã thÓ ®¹t ®­îc hiÖu suÊt lín bëi v× m¸y lµ Chicago ®­îc thiÕt kÕ ®Ó hoµn thiÖn v¶i ®­îc ®­a trùc tiÕp tõ m¸y giÆt v¾t sang khi ®ã rót ng¾n ®­îc thêi gian vµ chi phÝ n¨ng l­îng trong qu¸ tr×nh sÊy. Cã ®­îc lîi thÕ nh­ vËy lµ bëi v× m¸y lµ ga Chicago thùc sù h×nh thµnh tr­íc ®­îc 3 chøc n¨ng trªn v¶i ­ít trong mét quy tr×nh tiÕp diÔn : SÊy ( rót ®é Èm ), lµ ( lo¹i trõ nÕp nh¨n ) vµ hoµn thiÖn ( hoµn thiÖn mét c¸c gän gµng ). ViÖc lµ thùc sù sö dông lo¹i bá ®ä Èm trong viÖc hót trªn mÆt ph¼ng theo thø tù tíi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc song song lµ lo¹i bá vÕt nh¨n vµ t¹o nªn sù hoµn thiÖn trªn v¶i. Kh«ng gièng m¸y sÊy hay c¸c lo¹i nåi h¬i cò, th«ng th­êng khi v¶i cßn ­ít trø¬c tiªn nÕu kh«ng qua m¸y sÊy th× kh«ng thÓ hÕt vÕt nh¨n vµ nÕp gÊp ®Ó b¾t ®Çu trong khi v¶i ®­îc sÊy ph¶i ®îi m¸y sÊy vµ xe trë hµng tr­íc khi gÊp. ....

 

 

Thông tin thanh toán đang được cập nhật