Máy sấy công nghiệp GIRBAU

LIÊN HỆ


 
 máy sấy CN Girbau STI  Máy sấy công nghiệp 
    Dùng trong giặt là công nghiệp
    Model: MDDE-120
    Dải công suất: 13kg - 54 kg
    Hãng sản xuất: Maxi/ Mỹ
    Sản xuất tại: Thái Lan
    Bảng điều khiển vi xử lý
    Lựa chọn nhiều chương trình sấy linh hoạt
    Có chế độ làm nguội khi kết thúc chương trình
    Tuỳ chọn làm nóng bằng điện hoặc hơi hoặc gas
    Cửa có thể mở 180o dễ dàng trong khi vận hành

model               : STI
Hãng sản xuất : GIRBAU
Nước sản xuất : TÂY BAN NHA
Năm sản xuất  : 2016 mới 100%
 + ISO 9001 (Tiªu chuÈn chÊt l­îng Quèc TÕ) .
+ ISO 14001 (Tiªu chuÈn chÊt l­îng m«i tr­êng)
+ ETL (Tiªu chuÈn chÊt l­îng Mü).
+ GS (Tiªu chuÈn chÊt l­îng §øc ).
+ LG/AIG (Tiªu chuÈn chÊt l­îng T©y ban Nha).
+ WH (Tiªu chuÈn chÊt l­îng Cana®a).
+ CE (Tiªu chuÈn chÊt l­îng Ch©u ¢u).

 

1.TÝnh n¨ng chung 

- SÊy kh« quÇn ¸o, ch¨n mµn, ga, ®å v¶i, len lôa, cotton... trong c¸c lÜnh vùc nh­: Nhµ hµng, Kh¸ch s¹n  BÖnh viÖn, Nhµ m¸y... b»ng khÝ nãng cña bÕp ®iÖn ®Æt ngay trong m¸y.
- Cã mµn h×nh tinh thÓ láng hiÓn thÞ ch­¬ng tr×nh sÊy vµ c¸c th«ng sè, gióp cho ng­êi sö dông biÕt ®­îc  nhiÖt ®é sÊy, thêi gian sÊy  trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña m¸y
- VËn hµnh, thao t¸c ®¬n gi¶n, tiÖn lîi, an toµn.
- Cã d©y tiÕp ®Þa l¾p trùc tiÕp vµo trong m¸y gióp b¶o vÖ an toµn cho m¸y vµ cho ng­êi sö dông.
- ChiÒu cao cöa thÊp phï hîp ë ViÖt Nam. 
- §é ån cho phÐp nhá h¬n 76 db.
2.
CÊu h×nh vµ c¸c th«ng sè kü thuËt.
* CÊu tróc c¬ khÝ.
+, H×nh d¸ng, kÝch th­íc
- M¸y cã trôc n»m ngang  thiÕt kÕ ®Æc biÖt tù b«i tr¬n gi÷a cèt vµ b¹c ®¹n ®­îc bÞt kÝn  gióp cho m¸y ch¹y ªm ®¶m b¶o tuæi thä l©u dµi cho m¸y.
- æ bi chÞu nhiÖt vµ t¶i träng ®éng cao.
- Lång sÊy ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp kh«ng gØ.
- H×nh d¸ng c«ng nghiÖp gän ®Ñp, ch¾c ch¾n.
- Vá m¸y ®­îc s¬n theo c«ng nghÖ s¬n tÜnh ®iÖn tiªn tiÕn, gåm hai líp nh»m gi÷ nhiÖt ®é trong khoang sÊy tiÕt kiÖm n¨ng l­îng sÊy vµ bøc x¹ nhiÖt lín gi÷ cho phßng sÊy ®­îc m¸t
®¹t hiÖu suÊt cao.
- Thïng sÊy cã thÓ tÝch lín ®¶m b¶o sÊy kh« ®Òu ®å v¶i vµ tiÕt kiÖm thêi gian sÊy
- §­êng kÝnh cöa lín gióp ng­êi vËn hµnh lÊy vµ cho ®å v¶i vµo ra ®­îc dÔ dµng.
- Cöa cã kÕt cÊu b¶n lÒ to khoÎ, ch¾c ch¾n vµ ®é më cöa réng 1800. §ång thêi ®­îc kiÓm so¸t b»ng c«ng t¾c nam ch©m h×nh l­ìi gµ vµ hÖ thèng kho¸ an toµn nèi liÒn víi m¹ch ®iÒu khiÓn vµ tù ®éng dõng m¸y khi më cöa.
- C¸nh cöa cã kÝnh ch¾n chÞu lùc, søc c¨ng vµ nhiÖt ®é ®¶m b¶o ®é bÒn khi nhiÖt ®é sÊy cao. Gióp cho ng­êi  vËn hµnh quan s¸t dÔ dµng qu¸ tr×nh sÊy bªn trong lång sÊy .
+, §Æc tÝnh kü thuËt
- Tù ®éng hoµn toµn theo ch­¬ng tr×nh b»ng bé vi xö lý hiÖn ®¹i nhÊt.  HoÆc thao t¸c b»ng tay.
- Gåm nhiÒu ch­¬ng tr×nh sÊy kh¸c nhau phï hîp víi nhiÒu môc ®Ých sö dông cho tõng møc sÊy theo  tõng chÊt liÖu v¶i .
- Cã mµn h×nh tinh thÓ láng hiÓn thÞ ch­¬ng tr×nh sÊy vµ c¸c th«ng sè, gióp cho ng­êi sö dông biÕt ®­îc  nhiÖt ®é sÊy, thêi gian sÊy, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña m¸y.
- Cho phÐp cµi ®Æt vµ thay ®æi nhiÖt ®é,  thêi gian sÊy theo ý muèn ng­êi vËn hµnh trong tõng ch­¬ng tr×nh.
- Giai ®o¹n lµm nguéi sau khi sÊy b»ng Moto qu¹t ®­îc tù ®éng ho¸ phï hîp víi nhiÖt ®é sÊy vµ thêi gian sÊy trong tõng ch­¬ng tr×nh nh»m t¨ng tuæi thä cho ®å v¶i sÊy.
- Thao t¸c b»ng tay còng rÊt linh ho¹t cho tõng møc sÊy theo tõng chÊt liÖu v¶i vµ c¸c yªu cÇu kh¸c.
- Lùc chuyÓn ®éng kiÓu HD víi hÖ thèng chuyÓn ®éng h×nh thang lµ sù kÕt hîp hoµn h¶o gi÷a c¸c b¸nh ®ai vµ d©y Curoa. §¶m b¶o cho m¸y ch¹y ªm, ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ dÔ b¶o tr×.
- Thïng sÊy cho phÐp lùa chän  xoay c¶ hai chiÒu hoÆc mét chiÒu tuú theo yªu cÇu sÊy.
- Bé läc sîi vµ s¬ v¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt: gän tù lµm vÖ sinh kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng trong khi sÊy.
- Cã bé phËn tù c¾t khi qu¸ nhiÖt.
- Cã thªm nót an toµn ngõng m¸y ®ét xuÊt khi cöa khoang d­íi ®­îc më, tr¸nh t×nh tr¹ng h¬i l¹nh vµo trùc tiÕp tõ d­íi kh«ng th«ng qua dµn sÊy.
* HÖ thèng ®iÖn
+, C«ng suÊt ®èt nãng
-C«ng suÊt bÕp sÊy  20-72Kw
-Nguån ®iÖn 380V/50Hz/3 Pha.
-  BÕp sÊy ®­îc cÊu t¹o b»ng c¸c d©y ®iÖn trë c«ng nghiÖp cã tuæi thä cao.
+, C«ng suÊt M«t¬ quay.
- M¸y gåm hai M«to:
M«t¬ khoang sÊy ®¶o chiÒu.
M«t¬ qu¹t m¸t 
HÖ thèng khÝ nãng
+, NhiÖt ®é
-  Cho phÐp cµi ®Æt vµ thay ®æi nhiÖt ®é vµ thêi gian sÊy theo ý muèn ng­êi vËn hµnh trong tõng ch­¬ng tr×nh mét c¸ch linh ho¹t vµ dÔ dµng.(VÝ dô: ®èi víi v¶i Polyeste: 620 C, Cotton: 820 C, Fanylon: 760 C.).
3.CẤU HÌNH CHI TIẾT 
 

 

Model

§¬n vÞ

STI 12

STI 22

STI 30

STI 45

C«ng suÊt sÊy kh«                 

§­êng kÝnh lång sÊy   

§é s©u cña lång sÊy             

ThÓ tÝch cña lång sÊy           

ChiÒu cao cöa                       

Träng l­îng tÜnh                  

Träng l­îng tæng thÓ           

ChiÒu cao m¸y                      

ChiÒu réng m¸y                    

ChiÒu s©u cña m¸y               

C«ng suÊt Moto

C«ng suÊt dµn sÊy                 

§­êng kÝnh èng tho¸t khÝ nãng

Kg/mÎ

Mm

Mm

LÝt

Mm

Kg

Mm

Mm

Mm

Mm

KW

KW

Mm

14-17

832

651

354

825

269

286

1829

870

937

0,37

20

254

21-26

832

953

518

825

310

332

1829

870

1235

0.56

25

203

25-32

940

915

634

808

393

416

1908

972

1194

1.1

33

254

43-54

1130

1079

1080

686

748

851

2207

1230

1588

2.8

72

406

 

 

 

 

Model

§¬n vÞ

STI 12

STI 22

STI 30

STI 45

C«ng suÊt sÊy kh«                 

§­êng kÝnh lång sÊy   

§é s©u cña lång sÊy             

ThÓ tÝch cña lång sÊy           

ChiÒu cao cöa                       

Träng l­îng tÜnh                  

Träng l­îng tæng thÓ           

ChiÒu cao m¸y                      

ChiÒu réng m¸y                    

ChiÒu s©u cña m¸y               

C«ng suÊt Moto

C«ng suÊt dµn sÊy                 

§­êng kÝnh èng tho¸t khÝ nãng

Kg/mÎ

Mm

Mm

LÝt

Mm

Kg

Mm

Mm

Mm

Mm

KW

KW

Mm

14-17

832

651

354

825

269

286

1829

870

937

0,37

20

254

21-26

832

953

518

825

310

332

1829

870

1235

0.56

25

203

25-32

940

915

634

808

393

416

1908

972

1194

1.1

33

254

43-54

1130

1079

1080

686

748

851

2207

1230

1588

2.8

72

406

Thông tin thanh toán đang được cập nhật