Máy thổi form AJAX

LIÊN HỆ

May thoi phom Ajax
 
Hãng sản xuất   : AJAX (Tập đoàn ALLIANCE)
Nước sản xuất   : Mỹ
Năm sản xuất    : 2016 mới 100%

Tiêu chuẩn chất lượng Quốc Tế ISO 9001 

Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ - ETL
Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu -CE 
 
 

H·ng AJAX chóng t«i cung cÊp hµng lo¹t m¸y thæi form chÊt l­îng cao, thiÕt kÕ dÔ ho¹t ®éng tõ rÊt nhiÒu c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. M¸y thæi form AJAX sÏ mang ®Õn cho c¸c b¹n chÊt l­îng cao nhÊt ®Ó hoµn tÊt c¸c lo¹i v¶i, mµ kh«ng cÇn ®Õn c¸c thao t¸c b»ng tay. Model ASAF-3 vµ ASAF-4 thÝch hîp cho c¸c lo¹i v¸y dµi .Trong khi ®ã model ASAF-5 lµ lo¹i m¸y cao cÊp chuyªn dïng cho nh÷ng bé comple, veston vµ c¸c lo¹i ¸o choµng. C¶ ba kiÓu d¸ng nµy ®Òu cã c¸c form b»ng inox v÷ng ch¾c ®em l¹i ®é bÒn qua nhiÒu n¨m mµ kh«ng cã bÊt kú sù cè nµo.

* Model ASAF 3

Model SAF 3 kÕt hîp ch¨t chÏ  gi÷a tói khÝ nylon m¾t l­íi , mét ph¸t minh cña chóng t«i, víi form v¶i tù nhiªn cã ®Öm nhÑ nhµng cña h¬i n­íc vµ khÝ nãng. Form quay trßn 360 ®é vµ cã thÓ ®iÒu chØnh h×nh d¸ng vai võa vÆn víi bÊt kú kÝch cì quÇn ¸o nµo.

* Model ASAF 4

Model SAF 4 còng ®­îc chóng t«i vËn dông s¸ng t¹o c¸c tói m¾t l­íi, ®©y lµ model chñ yÕu cã thÓ lµ ®­îc nhiÒu lo¹i quÇn ¸o nhÊt. §iÒu khiÓn b»ng bµn ®¹p ch©n cho phÐp vËn hµnh tõ bÊt kú vÞ trÝ nµo xung quanh form.

* Model ASAF 5

Model ASAF 5 ®Æc tr­ng víi kiÓu tói khÝ h×nh cÇu r¾n ch¾c mµ khi thæi phång sÏ lµm cho form cøng ch¾c h¬n. ThiÕt kÕ nµy t¹o cho model ASAF5 lµ sù lùa chän næi bËt cho c¸c bé comple, veston, ¸o kho¸c thÓ thao vµ c¸c lo¹i ¸o choµng kh¸c.
ITHÔNG SỐ KỸ THUẬT

M¸y thæi FORM

ASAF 3

KÝch th­íc vµ träng l­îng tæng thÓ

ChiÒu réng ( mm)

35”(889)

ChiÒu s©u (mm)

48 (1219mm)

ChiÒu cao (mm)

63.5” (1613mm)

Träng l­îng thùc(lb/kg)

155 lb (70 kg)

Träng l­îng vËn chuyÓn(lb/kg)

250 ld (113 kg)

ThÓ tÝch thïng

49 ft3 (1.4m3) 


Yêu cầu cung cấp
- Hơi nước : 2bhp @ 80 psi ( 19.6 kw @ 5.5 bar) tiªu thô ®iÖn - 69 lbs ho¸ ®Æc/giê (31kg)
-Nguồn điện : 115V, 230V/60Hz/1ph(5.0,2.5)đủ trọng tải ampe
                       110V, 220V/50Hz/1ph đủ trọng tải ampe

M¸y thæi FORM

ASAF 3

KÝch th­íc vµ träng l­îng tæng thÓ

ChiÒu réng ( mm)

35”(889)

ChiÒu s©u (mm)

48 (1219mm)

ChiÒu cao (mm)

63.5” (1613mm)

Träng l­îng thùc(lb/kg)

155 lb (70 kg)

Träng l­îng vËn chuyÓn(lb/kg)

250 ld (113 kg)

ThÓ tÝch thïng

49 ft3 (1.4m3)

Yêu cầu cung cấp
- Hơi nước     :  2.5 bhp @100 psig (1.9 Kw @ 6.9 BAR0
- Nguồn điện : 
120, 240V/60Hz/1ph (12,6) ®ñ träng t¶i ampe
                        240V/50Hz/1ph (6) ®ñ träng t¶i ampe

 

    

 

Thông tin thanh toán đang được cập nhật