Máy thổi form AJAX SA-F5

LIÊN HỆ

May thoi phom Ajax
Model                 : SA F5
Hãng sản xuất   : AJAX (Tập đoàn ALLIANCE)
Nước sản xuất   : Mỹ
Năm sản xuất    : 2016 mới 100%

Tiêu chuẩn chất lượng Quốc Tế ISO 9001 

Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ - ETL
Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu -CE 
 
I.TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 

H·ng AJAX lµ nhµ cung cÊp hµng lo¹t m¸y thæi form chÊt l­îng cao, thiÕt kÕ dÔ ho¹t ®éng tõ rÊt nhiÒu c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau, mang l¹i cho ng­êi sö dông hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó hoµn tÊt c¸c s¶n phÈm mµ kh«ng cÇn ®Õn c¸c thao t¸c b»ng tay.

M¸y thæi form Model SAF-5 lµ lo¹i m¸y cao cÊp chuyªn dïng cho nh÷ng bé comple, veston vµ c¸c lo¹i ¸o choµng víi cÊu tróc vµ thiÕt kÕ ®Æc tr­ng :

-  Khung form ®­îc lµm b»ng inox v÷ng ch¾c ®em l¹i ®é bÒn cho m¸y trong suèt qu¸ tr×nh vËn hµnh l©u dµi mµ kh«ng x¸y ra bÊt kú sù cè nµo.

-   KiÓu tói khÝ h×nh cÇu ®Æc tr­ng gióp tói form cã ®é c¨ng phång, lµm ph¼ng s¶n phÈm ngay c¶ nh÷ng phÇn khã lµ nhÊt.

-   Ba nót ®iÒu chØnh tõng phÇn trªn ¸o ( vai, th©n vµ phÝa d­íi ) ®em l¹i chÊt l­îng lµ hoµn h¶o cho toµn bé s¶n phÈm.

-   Kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®é cao cña form vµ ®é réng vai, phï hîp víi bÊt kú kÝch cì s¶n phÈm nµo.

-   B¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö hiÖn ®¹i, cho phÐp lùa chän nhiÒu ch­¬ng tr×nh ( thæi h¬i, thæi khÝ vµ sÊy kh« ) còng nh­ cµi ®Æt thêi gian phï hîp víi tõng chÊt liÖu. 

-   Bæ sung bµn ®¹p ch©n ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn víi 3 chøc n¨ng cã thÓ sö dông trong lóc vËn hµnh: Khëi ®éng m¸y/ T¾t, Thæi khÝ/ Kh«ng, Thæi h¬i/Kh«ng.  

II.THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 ChiÒu réng m¸y   : 451 mm
 ChiÒu s©u m¸y     : 1.239 mm
 ChiÒu cao m¸y     : 1.537 mm
 Träng l­îng tÜnh : 100 Kg
  Áp lùc h¬i tèi ®a : 6.9 bar
  Nguån ®iÖn         : 220V/ 50Hz/ 1pha

 

 

 
 

 

    

Thông tin thanh toán đang được cập nhật