Máy giặt vắt công nghiệp HE

LIÊN HỆ

Bảo hành chính hãng

Đổi máy mới 100% (nếu lỗi NSX)

Dịch vụ Tốt - Nhanh

Lắp 1 máy mới cho khách dùng trong thời gian bảo hành

 MWHE næi tiÕng sù tin tư­­ëng vµ chi phÝ gi¸ thµnh thÊp.

Ch¾c khoÎ, h÷u hiÖu. §iÒu then chèt cña thiÕt kÕ MWHE m¸y giÆt v¾t khung cøng lµ kinh tÕ. ThÕt kÕ ®¬n gi¶n vµ b¶o d­­ìng thiÕt bÞ tèt. Sù kÕt hîp cña c¸c kü s­ giµu kinh nghiÖm ®¶m b¶o r»ng b¹n sÏ nhËn ®­îc s¶n phÈm MWHE ®¸p øng mäi nhu cÇu cña hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai trong c«ng nghiÖp giÆt lµ. Chóng t«i biÕt b¹n kh«ng cã thêi gian v« bæ víi viÖc háng hãc.

Vi xö lý ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n.

Bé vi xö lý cã kh¶ n¨ng l­­u gi÷ vµ thùc hiÖn ®­îc 30 ch­u¬ng tr×nh & vËn hµnh ch­­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n. Bèn dÊu hiÖu ho¸ chÊt bªn ngoµi cung cÊp ®iÒu chØnh ho¸ chÊt. §iÒu khiÓn mùc n­íc, x¶, tèc ®é giÆt, nhiÖt ®é, mùc n­­íc vµ tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ giÆt tèt nhÊt vµ chi phÝ gi¸ thµnh thÊp nhÊt.

Cöa më 1800 cho ®å vµo vµ lÊy ®å ra dÔ dµng.

Cöa ®­­ưîc ®Þnh vÞ ë vÞ trÝ thuËn lîi víi chiÒu cao cña ng­­êi ViÖt Nam. Cöa ®­­ưîc kÕt cÊu b»ng thÐp kh«ng gØ víi b¶n lÒ b»ng thÐp kh«ng gØ hoµn h¶o vµ bÒn ch¾c. MiÕng ®iÖm cöa ®­­ưîc thiÕt kÕ b»ng Silicon kÐo dµi tuæi thä cña phít vµ kh«ng bÞ hë, HÖ thèng cöa kho¸ liªn ®éng ®em l¹i sù an toµn vµ dÔ vËn hµnh.

 

 

 

KÕt cÊu khung cøng.

- KhoÎ vµ thiÕt bÞ tèt h¬n, HE kÐo dµi tuæi thä cña m¸y, kh«ng háng hãc.

- Khung ®­­îc b¶o vÖ nh­ư mét c¸i ¸o choµng ®Ó chèng viÖc ¨n mßn vµ kÐo dµi tuæi thä m¸y.

§Æc ®iÓm næi bËt.

- TÊt c¶ c¸c bé phËn tiÕp xóc víi n­­ưíc lµm b»ng thÐp kh«ng gØ 304 (18/8)

- 3 hoÆc 4 ng¨n cung cÊp ho¸ chÊt.

-  Bé vi xö lý 30 ch­­ư¬ng tr×nh.

-  Lùc v¾t 150 G.

-  Lång giÆt nghiªng 50 khoÎ vµ cho ®å vµo vµ lÊy ®å ra dÔ dµng.

-  BiÕn tÇn ®iÒu khiÓn tèc ®é

-  Vá b»ng thÐp kh«ng gØ.

Last Updated ( Sunday, 03 February 2009 08:29 ) 

 

 


 


Thông tin thanh toán đang được cập nhật