Máy giặt vắt huesch HC20-80

LIÊN HỆ

    May giat-vat huesch HC20-80   Model: HC 20-80
       Dải công suất: 8kg - 36 kg
       Hãng sản xuất: Huebsch / Mỹ
       Xuất xứ: Mỹ, mới 100%
       Hệ thống điều khiển vi xử lý
       Có thể lựa chọn cấp nhiệt trong máy hoặc nguồn ngoài
       Chế độ giặt tiết kiệm điện và nước tiêu thụ
       Tuỳ chọn chương trình giặt vắt
 
 

CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO 
Ngoài những đặc tính chịu lực của giá đỡ thêm vào đó còn có những tính năng không xảy ra sự cố. Có hai cặp nút có thể bịt kín 4 bề mặt (miệng ) , nó được tách riêng biệt với những cái giá từ khoang giặt để bảo vệ tuyệt đối .Máy được bọc bằng lớp INOX gồ gề. Các ngăn bao gồm nhiều ô, khoang chất đồ, nắp trên. Toàn bộ vỏ bọc và giỏ đựng quần áo được làm bằng thép chống rỉ 304 có độ bền lớn nhất và tránh được sự mài mòn.

Ngµy nay, nhu cÇu ®ßi hái vÒ m¸y giÆt lu«n thay ®æi. Mét tiªu chÝ lùa chän hµng ®Çu cña ng­êi sö dông ®ã lµ tÝnh tin cËy vµ ®é bÒn cao. §iÒu ®ã lý gi¶i t¹o sao m¸y GÆt – V¾t hiÖu Huebsch l¹i ®ãng vai trß quan träng trong sù lùa chän cña ng­êi tiªu dïng.

KÝch cì lín cña m¸y cã thÓ gi¶i quyÕt nh÷ng lo¹i quÇn ¸o cã kÝch cì lín. ChÊt l­îng cao cÊp vµ ®Æc tÝnh chÝnh x¸c lµm t¨ng lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng.

* ChÊt l­îng ®¶m b¶o:

ChÊt l­îng cao cÊp cña m¸y GiÆt - V¾t cña h·ng Huebsch ®­îc b¾t ®Çu víi nh÷ng khung c«ng nghiÖp kiªn cè, rÊt quan träng mµ kh«ng h·ng nµo cã thÓ c¹nh tranh ®­îc.CÊu tróc thÐp ®­îc lµm b»ng nguyªn liÖu thÕp gå gÒ gièng nh­ nguyªn liÖu sö dông trong nghµnh x©y dùng cÇu vµ c¸c toµ nhµ cao èc. TÊt c¶ c¸c cÊu tróc ®­îc hµn g¾n kh«ng cè ®Þnh hoÆc liªn kÕt b»ng c¸c bul«ng.

HÖ thèng d©y coroa truyÒn t¶i trùc tiÕp h×nh V cña m¸y ®­îc thiÕt kÕ ®¬n gi¶n . Lo¹i trõ kh¶ n¨ng thiÖt h¹i cao nh­ c¸c khíp, c¸c trôc ®ßn bÈy vµ c¸c vËt chuyÒn ®éng.

Chi phÝ cho c¸c dÞch vô thÊp, hiÖu suÊt cao, ®é bÒn lín.

Nh÷ng ®Æc tÝnh chÞu lùc ®¶m b¶o thêi gian dµi kh«ng háng hãc. Cã 2 ®«i nót cã thÓ bÞt kÝn 4 miÖng vµ nã ®­îc t¸ch riªng biÖt víi nh÷ng gi¸ ®ì ®Ó b¶o vÖ tuyÖt ®èi.

CÊu tróc bªn ngoµi cña m¸y kiªn cè, ®­îc bäc b»ng thÐp chèng rØ 304 cho ®é bÒn tèt nhÊt vµ tr¸nh ®­îc sù mµi mßn.

*Sù tiÖn dông:

M¸y cña h·ng Huedsch cã ®ång hå b¸o vßng quay ®Ó nh¾c nhë kh¸ch hµng chØ cÇn tho¸ng qua cã thÓ nhËn biÕt ®­îc m¸y ®ang giÆt hay ®ang ë møc ®é tÈy nµo mµ m¸y ®ang thùc hiÖn .

Cöa chÊt ®å réng h¬n, dÏ dµng cho vµo vµ lÊy ra. Cöa lín ®­îc lµm b»ng inox më réng vµ ®ãng kÝn.

Tù ®éng lµm s¹ch, dÔ sö dông. Tù ®éng cung cÊp ho¸ chÊt ®­îc pha chÕ s½n. Cho phÐp kh¸ch hµng bæ xung nh÷ng chÊt tÈy, chÊt lµm mÒm .....Khi m¸y khëi ®éng.

Cã 3 ng¨n ®­îc ph©n biÖt râ rµng vµ nhËn biÕt dÔ dµng theo lêi chØ dÉn.

Tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn kü x¶o ®iÖn ®­îc b¶o vÖ bôi bÈn vµ h¬i Èm ®äng l¹i b»ng mét vá bäc an toµn. Nªn th­êng xuyªn b¶o d­ìng b¶o, tr¹m kiÓm tra ®¬n vÞ ®o cã thÓ ho¸n ®æi nhau cho phÐp nhËn biÕt phÇn háng hãc cña m¸y vµ nh÷ng phô tïng cã thÓ thay thÕ.

*S¶n xuÊt t¹i Mü:

M¸y GiÆt – V¾t cña h·ng Huesch ®­îc s¶n xuÊt t¹i Mrianna, bang Florida, Mü . Nã ®­îc b¸n vµ phôc vô bëi nh÷ng ng­êi ph©n phèi chÊt l­îng cao nhÊt trªn toµn thÕ giíi.

*H­íng dÉn sö dông:

NhiÒu m« h×nh thÕi bÞ bÊm giê ®iÖn c¬ t¹o cho kh¸ch hµng chØ cÇn Ên nót ho¹t ®éng ®¬n gi¶n vµ ®­a ra cho ngõ¬i së h÷u lùa chän chu kú ho¹t ®éng ®Ó gióp sö dông tiÕt kiÖm nguån n­íc vµ n¨ng l­îng.

§ång hå ®Õm ®ßng xu kü thuËt sè cho phÐp b¹n dÔ thay ®æi gi¸ b¸n vµ c¸c sè næi tõ 10- 0 ®­îc x¾p xÕp ra bÒ ngoµi cho kh¸ch hµng vµ c¸c ®ång xu ®ã ®­îc chÊp nhËn.

Nh÷ng m« h×nh cña bé ®iÒu khiÓn vi sö lý còng cung cÊp cho ng­êi sö dông nót Ên ho¹t ®éng d¬n gi¶n (víi 10 chu kú chÕ biÕn, ®Þnh vÞ tr­íc ). Kh«ng nh÷ng cung cÊp cho ng­êi së h÷u chu kú gÇn nh­ hoµn chØnh vµ thÞ tr­êng gi¸ linh ho¹t. Ch­¬ng tr×nh cña chu kú ho¹t ®éng ®­îc d­a ra b»ng®iÒu khiÓn nµy cung cÊp l­¬ng n­íc tèi thiÓu vµ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng.

*Thêi gian b¶o hµnh :

H·ng chóng t«i ®¶m b¶o chÊt l­îng cña m¸y GiÆt – V¾t. Nã ®­îc thiÕt kÕ rÊt ch¾c ch¾n . Chóng t«i cã chÕ ®é b¶o hµnh 3 n¨m cho toµn bé m¸y, khung, trôc l¨n, trôc gi÷a riªng gi¸ ®ì vµ nót bÞt ®­îc b¶o hµnh 5 n¨m .

  L­u ý: ChØ cã c¸c phô tïng, kh«ng bao gåm lao ®éng .

         Xem thêi gian b¶o hµnh ®· ®­îc cam kÕt ®Æc biÖt  

 

HC 20

HC 25

Dung tÝch (kg)

9,07

11,3

ChiÒu réng (mm)

660

660

ChiÒu s©u (mm)

754

856

ChiÒu cao (mm)

1067

1143

§­êng kÝnh lång giÆt (mm)

533

533

ChiÒu s©u lång giÆt  (mm)

349

476

ThÓ tÝch lång giÆt (lÝt)

78,1

106

HÖ sè träng lùc ( ®é v¾t cao)

82

87

Tèc ®é giÆt (rpm)

53

55

§é v¾t cao (rpm)

525

540

§­êng n­íc vµo (mm)

19

19

M« t¬ m¸y giÆt (Kw)

13

19

M« t¬ m¸y v¾t  (Kw)

0,75

1,04

§iÖn ¸p/Hz/ pha.

Chu vi m¸y v¾t - FLA

208-240/60/3

15-5 amp

280-240/60/3

15-5 amp

KÝch cì vËn chuyÓn (mm)

H:1259

W:737

D: 826

H:1359

W:737

D:921

Träng l­îng thùc (kg)

177

198

Träng l­îng vËn chuyÓn (kg)

218

241

 


 
 

Thông tin thanh toán đang được cập nhật