Máy là ép giặt là đa năng AJAX 554

LIÊN HỆ

May la ep Ajax 451
Model                 : 554
Hãng sản xuất   : AJAX (Tập đoàn ALLIANCE)
Nước sản xuất   : Mỹ
Năm sản xuất    : 2016 mới 100%
 
I.TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Víi thiÕt kÕ kho¶ng më réng, mÆt Ðp thon nhän vµ thu hÑp l¹i ë phÇn ®Çu ®· t¹o nªn m¸y lµ Ðp ®a n¨ng AJAX model 554 lµ sù lùa chän hoµn h¶o cho giai ®o¹n lµ hoµn thiÖn cña b¹n. DÔ dµng tr¶i quÇn ¸o vµ lÊy ra, kÕt hîp gi÷a hiÖu qu¶ tin cËy vµ thiÕt kÕ tiÖn lîi cho viÖc b¶o tr×, ®ã chØ lµ mét trong nhiÒu nÐt ®Æc tr­ng ®­a m¸y lµ Ðp AJAX h¬n h¼n so víi c¸c h·ng c¹nh tranh.

§­îc thiÕt kÕ cho viÖc lµ Ðp quÇn, model 554 ®ång thêi bæ sung tÝnh ®a n¨ng cho c¸c lo¹i quÇn ¸o kh¸c. Víi mÆt Ðp dµi, mét ®Çu vu«ng gãc t¹o cho model 554 lµ lo¹i m¸y lý t­ëng cho c¸c ®å khæ lín. Mét ®Çu mÆt Ðp thon nhän lµm t¨ng tÝnh ®a n¨ng cña lo¹i m¸y nµy nhê nã phï hîp víi nhiÒu kÝch cì quÇn ¸o h¬n.  

NÐt ®Æc tr­ng cña m¸y lµ Ðp Ajax :

- Cã c¸c xi lanh khÝ riªng biÖt ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng chuyªn dông. Mét xi lanh dïng ®Ó ®ãng mÆt Ðp phÝa trªn mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, xi lanh kia ®Ó cung cÊp ¸p lùc lµ Ðp bæ sung cÇn thiÕt cho c¸c s¶n phÈm lµ.

-  Nót ®iÒu khiÓn ®­îc bè trÝ mét c¸ch tù nhiªn nhê nghiªn cøu kü cµng qu¸ tr×nh sö dông, gióp gi¶m sù mÖt mái khi vËn hµnh, ®em l¹i n¨ng suÊt cao. 

-  H¬i nãng ®ång thêi lµm nãng ®ång ®Òu mÆt Ðp trªn vµ d­íi, lo¹i trõ nh÷ng ®iÓm l¹nh vµ mÆt Ðp cã h¬i Èm lu«n ®­îc lµm kh«.

-  MÆt Ðp m¹ cr«m phÝa trªn cã ®é bãng cao ®Ó lo¹i trõ chÊt bÈn tÝch tô.

-  MÆt bµn Ðp b»ng inox ®Ñp vµ ch¾c ch¾n, duy nhÊt chØ cã ë h·ng AJAX.Bé ®iÒu chØnh vµ läc khÝ tiªu chuÈn kÐo dµi tuæi thä cña c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng khÝ trong khi gi¶m thiÓu ho¸ viÖc b¶o tr×.

-  MÆt Ðp linh ho¹t, ®a n¨ng ®¶m b¶o cho toµn bé s¶n phÈm cã ®ñ ¸p lùc tõ bÒ mÆt Ðp.

II. THIẾT BỊ TUỲ CHỌN :

Vòi xịt nước bằng tay

Vòi xịt nước bằng tay với kho dự trữ cuộn dây đồng.

Bộ điều chỉnh thời gian. 
III.CẤU HÌNH CỦA MÁY LÀ ÉP ĐA NĂNG AJAX

 

Tiªu chuÈn

®¬n vÞ

Th«ng sè

Kích thước trọng lượng

ChiÒu réng m¸y

( mm )

1.524

ChiÒu s©u m¸y

( mm )

1.105

ChiÒu cao m¸y

( mm )

1.537

Träng l­îng tÜnh

( Kg )

354

ÁP LỰC KHÍ NÉN

¸p lùc khÝ

( bar )

5,5

KÝch th­íc ®­êng èng dÉn khÝ

( mm )

6,35

L­îng tiªu thô khÝ nÐn

( m3 )

0,031

ÁP LỰC HƠI

¸p lùc h¬i

( bar )

6,9

KÝch th­íc d­êng èng dÉn h¬i

( mm )

12,7

KÝch th­íc ®­êng èng ng­ng h¬i

( mm )

12,7

NGUỒN ĐIỆN

Nguån ®iÖn

230V/50Hz/1pha

 

 

 

Thông tin thanh toán đang được cập nhật