Máy là ép giặt là đa năng AJAX DC 43

LIÊN HỆ

May la ep ajax DC43
Model                 : DC 43
Hãng sản xuất   : AJAX (Tập đoàn ALLIANCE)
Nước sản xuất   : Mỹ
Năm sản xuất    : 2016 mới 100%

I.TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG.

-  ISO 9001 ( Tiªu chuÈn chÊt l­îng Quèc tÕ )

-   ETL ( Tiªu chuÈn chÊt l­îng Mü )

-  CE ( Tiªu chuÈn chÊt l­îng Ch©u ¢u ) 
 
II.TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

- Khung m¸y lµm b»ng thÐp s¬n tÜnh ®iÖn ch¾c ch¾n cung cÊp sù trî lùc tèt cho c¶ hai mÆt Ðp gióp kÐo dµi tuæi thä.

- MÆt bµn Ðp b»ng thÐp kh«ng gØ ( Inox ) 304 bÒn ®Ñp, chèng trÇy x­íc, chèng ¨n mßn vµ kh«ng b¸m bÈn, dÔ vÖ sinh.

- MÆt Ðp trªn vµ d­íi bªn trong bäc ®Öm chÊt liÖu 100% Polyester gióp tho¸t h¬i Èm tèt, bªn ngoµi bäc b»ng v¶i chèng ch¸y chÞu ®­îc nhiÖt ®é cao, t¹o nhiÖt ë c¶ hai mÆt.

-  Hai xi lanh khÝ riªng biÖt ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng chuyªn dông : Mét xi lanh dïng ®Ó ®ãng mÆt Ðp phÝa trªn mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, xi lanh kia ®Ó cung cÊp ¸p lùc lµ Ðp bæ sung cÇn thiÕt cho c¸c s¶n phÈm lµ.

-ThiÕt bÞ gi¶m chÊn thuû lùc hai chiÒu ®Öm ®Çu trôc khi më vµ ®ãng mÆt Ðp gióp vËn hµnh nhanh vµ ªm.

-HÖ thèng b«i tr¬n vµ bé läc khÝ tiªu chuÈn gióp kÐo dµi tuæi thä c¸c linh kiÖn thuéc hÖ thèng khÝ trong khi tèi thiÓu ho¸ viÖc b¶o tr×.

- L­íi kim lo¹i Nomex ch¾c ch¾n gióp lµ nhanh h¬n, l­îng h¬i vµ nhiÖt trao ®æi qua s¶n phÈm lµ tèt h¬n.

- Lµ lo¹i m¸y lµ Ðp ®a n¨ng víi hai mÆt Ðp bäc ®Öm lµm ph¼ng ¸o quÇn b»ng h¬i nãng.

-  H¬i nãng ®­îc phun ë mÆt Ðp trªn khi Ên cÇn g¹t tay vµ ®­îc phun ë mÆt Ðp d­íi khi Ên bµn ®¹p ch©n bªn tr¸i.

- C©n b»ng ¸p lùc mÆt Ðp trªn vµ d­íi ë toµn bé bÒ mÆt s¶n phÈm lµ, ®em l¹i chÊt l­îng lµ hoµn h¶o.

-ThiÕt kÕ bÒ mÆt Ðp dÔ dµng, thuËn tiÖn, ®¸p øng mäi kÝch cì s¶n phÈm lµ.

- HÖ thèng hót Èm ®­îc t¸c ®éng bëi bµn ®¹p bªn ph¶i sÏ hót hÕt h¬i Èm lµm kh« bÒ mÆt ñi vµ lµm m¸t ®å ñi ®ång thêi gióp ng­êi sö dông c¨n chØnh ®å ñi ®­îc dÔ dµng.

- Cã ®ång hå chØ thÞ ¸p lùc h¬i nãng ®­îc g¾n ë phÝa trªn cña mÆt bµn Ðp b»ng Inox.

- Cã thanh ch¾n b¶o ®¶m an toµn cho ng­êi sö dông, vßng c¶m biÕn bao bäc quanh phÝa ngoµi cña mÆt Ðp trªn vµ ®Æt thÊp h¬n mÆt Ðp trªn gióp b¶o vÖ tay kh«ng bÞ tiÕp xóc víi h¬i nãng.

Cã nót t¾t khÈn cÊp khi cÇn thiÕt.

III. CHẾ DỘ BẢO HÀNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

-  Víi ®éi ngò kü thuËt lµnh nghÒ chuyªn vÒ m¸y giÆt c«ng nghiÖp ®­îc ®µo t¹o t¹i n­íc ngoµi.

-  C«ng viÖc l¾p ®Æt sÏ ®­îc triÓn khai t¹i nhµ giÆt cña Quý ViÖn d­íi sù gi¸m s¸t trùc tiÕp cña c¸c nh©n viªn kü thuËt chuyªn m«n vµ kiÓm tra vËn hµnh tr­íc khi bµn giao.

-  §¶m b¶o ®µo t¹o c«ng nh©n vËn hµnh m¸y thµnh th¹o vµ ®µo t¹o vÒ b¶o d­ìng m¸y theo ®Þnh kú, vÒ xö lý sù cè th«ng th­êng, vÒ qui t¾c an toµn phÇn ®iÖn, phÇn c¬.

- TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ do C«ng ty cung cÊp ®Òu ®­îc b¶o hµnh 24 th¸ng.

 Sau khi hÕt thêi gian b¶o hµnh C«ng ty nhËn b¶o tr× dµi h¹n cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ do C«ng ty chóng t«i cung cÊp nÕu Quý viÖn yªu cÇu.

IV. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

-  ThiÕt bÞ ®· ®­îc nhiÖt ®íi ho¸, sö dông réng r·i trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam .

-  M¸y ho¹t ®éng tèt phï hîp ë mäi m«i tr­êng lµm viÖc, víi mäi ®iÒu kiÖn ®é Èm vµ nhiÖt ®é m«i tr­êng ( kh«ng giíi h¹n ), ngay c¶ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt nhÊt.

- HÖ thèng lµm nãng : H¬i trung t©m

V.CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

- C«ng ty chóng t«i xin cam kÕt cung cÊp linh phô kiÖn thay thÕ ®óng h·ng ®óng chñng lo¹i, ®óng Model, c¸c linh phô kiÖn thay thÕ trong thêi gian b¶o hµnh vµ l©u dµi sau khi hÕt thêi gian b¶o hµnh víi gi¸ gi¶m 15% so víi nh÷ng n¬i C«ng ty kh«ng cung cÊp  m¸y.

- C«ng ty xin cam kÕt gi¶i quyÕt c¸c sù cè kü thuËt mét c¸ch nhanh chãng sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o sù cè cña Quý kh¸ch .

- Cø ®Þnh kú 3 th¸ng nh©n viªn kü thuËt sÏ ®i kiÓm tra vµ lµm vÖ sinh mét lÇn trong thêi gian b¶o hµnh. §ång thêi sÏ gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c vÒ kü thuËt nh»m  tr¸nh ®­îc nh÷ng sù cè do ng­êi vËn hµnh g©y nªn.

C¸c m¸y ®­îc cung cÊp ®Òu cã ®Çy ®ñ chøng nhËn xuÊt xø, chøng chØ chÊt l­îng, c¶ng göi hµng ®Õn ViÖt Nam vµ c¸c tµi liÖu h­íng dÉn sö dông, söa ch÷a, l¾p ®Æt, b¶o tr×, b¶o d­ìng b¶n gèc.

 

Tiªu chuÈn

®¬n vÞ

Th«ng sè

KÍCH THƯỚC TRỌNG LƯỢNG

ChiÒu réng m¸y

( mm )

1.360 mm

ChiÒu s©u m¸y

( mm )

1.070 mm

ChiÒu cao m¸y

( mm )

1.540 mm

Träng l­îng tÜnh

( Kg )

313 kg

Áp Lực Khí Nén

¸p lùc khÝ

( bar )

5.5 bar 

¸p lùc h¬i

( bar )

4.8 bar 

 

 

Thông tin thanh toán đang được cập nhật