Máy là ép hình nấm AJAX

LIÊN HỆ

May la ep hinh nam Ajax
Model                 : DC 18
Hãng sản xuất   : AJAX (Tập đoàn ALLIANCE)
Nước sản xuất   : Mỹ
Năm sản xuất    : 2016 mới 100%
 

I.TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG.

ISO 9001 ( Tiêu Chuẩn Chất Lượng Quốc Tế)
ETL ( Tiêu Chuẩn Chất Lượng Mỹ)
CE ( Tiêu Chuẩn Chất Lượng Châu Âu)

II.TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

-    M¸y Ðp h×nh nÊm ®­îc thiÕt kÕ ®Ó lµ Ðp phÇn trªn cña quÇn ®ång thêi cßn ®­îc sö dông cho c¸c lo¹i quÇn ¸o nhá hay thao t¸c chØnh söa nhanh .

-    Víi 5 kiÓu d¸ng kh¸c nhau, m¸y Ðp h×nh nÊm cã thÓ ®¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu vµ phï hîp tói tiÒn cña mäi kh¸ch hµng.

-     NÕu b¹n kh«ng quan t©m ®Õn tèc ®é ho¹t ®éng cña m¸y vµ chi phÝ nh©n c«ng, th× b¹n cã thÓ lùa chän  m¸y DCM 18 víi ph­¬ng thøc lµ Ðp vËn hµnh b»ng ch©n.

-      HoÆc nÕu b¹n thÝch m¸y DCH 18 h¬n, nã cã tÝnh n¨ng thao t¸c mét lÇn cña vßng c¶m biÕn.

-      Cho dï b¹n cã lùa chän bÊt kú kiÓu d¸ng nµo, th× b¹n lu«n yªn t©m vÒ chÊt l­îng cña m¸y Ðp h×nh nÊm AJAX, ®¶m b¶o ho¹t ®éng nhiÒu n¨m liÒn kh«ng x¶y ra bÊt kú sù cè nµo.

NÐt ®Æc tr­ng cña m¸y lµ Ðp Ajax :

-          Vßng c¶m biÕn ®¶m b¶o ®é an toµn cao ( tuú chän )

-          MÆt bµn b»ng INOX bÒn ®Ñp, chèng trÇy x­íc, chèng gØ vµ ¨n mßn, chØ cã riªng ë h·ng AJAX. 

-          CÊu tróc b»ng thÐp ch¾c ch¾n, ®¶m b¶o ®é bÒn cho bÒ mÆt Ðp vµ Ýt ph¶i b¶o tr×

-          HÖ thèng b«i tr¬n vµ bé läc khÝ tiªu chuÈn gióp kÐo dµi tuæi thä c¸c linh kiÖn thuéc hÖ thèng khÝ trong khi gi¶m thiÓu b¶o tr×.

-          ThiÕt kÕ bÒ mÆt Ðp dÔ dµng, thuËn tiÖn, ®¸p øng mäi kÝch cì s¶n phÈm lµ.

-          C©n b»ng ¸p lùc mÆt Ðp trªn vµ d­íi ë toµn bé bÒ mÆt s¶n phÈm lµ, ®em l¹i chÊt l­îng hoµn h¶o.

-          NhiÒu tuú chän nh­ bµn lµ, tay xoay dµnh cho lµ chi tiÕt, vßi phun, cho phÐp lµ nhanh vµ dÔ dµng h¬n.

-          L­íi kim lo¹i Nomex ch¾c ch¾n gióp lµ nhanh h¬n, l­îng h¬i vµ nhiÖt trao ®æi qua s¶n phÈm lµ tèt h¬n.

-          HÖ thèng gi¶m chÊn thuû lùc 2 chiÒu gióp vËn hµnh ªm h¬n, nhanh h¬n.

-          §iÒu khiÓn 2 bµn ®¹p ch©n ®Ó cung cÊp h¬i vµ khÝ, qu¹t hót khÝ trong cÊu h×nh chuÈn vµ qu¹t hót h¬i lµ tuú chän. 

ThiÕt bÞ tuú chän :

Vßi xÞt n­íc b»ng tay

Vßi xÞt n­íc b»ng tay víi kho dù tr÷ cuén d©y ®ång.

Tay xoay lµ chi tiÕt

III.CẤU HÌNH CỦA MÁY LÀ ÉP ĐA NĂNG AJAX

 

Tiªu chuÈn

®¬n vÞ

Th«ng sè

Kích thước trọng lượng

ChiÒu réng m¸y

( mm )

902

ChiÒu s©u m¸y

( mm )

1.070

ChiÒu cao m¸y

( mm )

1.540

Träng l­îng tÜnh

( Kg )

209

ÁP LỰC KHÍ

¸p lùc khÝ

( bar )

5.5

ÁP LỰC HƠI

¸p lùc h¬i

( Kw )

604

NGUỒN ĐIỆN

Nguån ®iÖn

230V/50Hz/1pha 

 

 

Thông tin thanh toán đang được cập nhật