Máy là phẳng công nghiệp GIRBAU

LIÊN HỆ

máy là phẳng công nghiệp Girbau PS 5125
 
Hãng sản xuất   : GIRBAU (Tập đoàn ALLIANCE)
Nước sản xuất   : TÂY BAN NHA
Năm sản xuất    : 2016 mới 100%

I Tiªu chuÈn chÊt l­îng:
+ ISO 9001( Tiªu chuÈn chÊt l­îng Quèc TÕ) .
+ ETL (Tiªu chuÈn chÊt l­îng Mü).
+ GS (Tiªu chuÈn chÊt l­îng §øc ).
+ LG/AIG (Tiªu chuÈn chÊt l­îng T©y ban Nha).
+ WH (Tiªu chuÈn chÊt l­îng Cana®a).
+ CE (Tiªu chuÈn chÊt l­îng nhµ s¶n xuÊt).

 
 
II.TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

+ M¸y lµ ph¼ng cã ®Æc ®iÓm hiÖu qu¶ cao,dÔ sö dông ,an toµn, chÊt l­îng cao, thiÕt kÕ víi kiÓu d¸ng sang träng vµ kinh tÕ.
+ HÖ thèng tèc ®é tù ®éng cña m¸y lµ ph¼ng sÏ tù ®iÒu chØnh tèc ®é lµ cho phï hîpvíi c¸c lo¹i chÊt liÖu vµ tõng ®é Èm kh¸c nhau.
+ Víi hÖ thèng tù ®éng nhiÖt ®é cña l« cuèn lu«n ®­îc duy tr× vµ ®¶m b¶o ®é kh« cho tÊt c¶ c¸c lo¹i ®å lµ.
+ M¸y ho¹t ®éng d­íi sù kiÓm so¸t liªn tôc vµ sù thÝch nghi hoµn h¶o nh»m ph¸t huy ®Æc ®iÓm riªng  cña m¸y.
+ HÖ thèng d©y b¨ng t¶i c¨ng ®· ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh lµ ®­îc hµi hoµvíi sù ®¶m b¶o cho ®é ph¼ng cao.
+ Tù ®éng tho¸t h¬i vµ khÝ dÔ dµng.
+ L« quay lµm b»ng thÐp kh«ng rØ, ®­îc ®¸nh bãng( Ra 0,5mm) vµ cuèi cïng ®­îc phñ b»ng mét líp Crom.
 
*  Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn b»ng m¹ch vi sö lý gåm.
 -  KiÓm so¸t nhiÖt ®é cña l« cuèn.
- Cã chu kú gi¶m nhiÖt  
 -  §Ìn b¸o vÒ quy tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y.
-  Tèc ®é cña l« cuèn cã thÓ ®IÒu khiÓn ®­îc

 • Thao t¸c  tay ( Manual) b»ng c¸ch Ên nót tõ 3-21 feet/phót.
 • Thao t¸c tù ®éng(Autospeed) tuú tõng lo¹i v¶i kh¸c nhau
  III CẤU HÌNH MÁY

  Th«ng sè
  PS-5125

  §­êng kÝnh trôc quay

  510mm

  §é dµi trôc quay

  2.530mm

  Tèc ®é lµ

  1-6.5m/min
  Träng l­îng tÜnh:
  1325 kg

  Träng luîng tæng thÓ:          

  1620 kg

  ChiÒu cao m¸y

  1.420mm
  ChiÒu dµi m¸y
  3.225mm
  ChiÒu s©u m¸y
  1.164mm

  §é dµi mét chu kú lµ ph¼ng      

  938mm

  §­êng kÝnh cña èng tho¸t ga vµ h¬i

  130mm

  §­êng kÝnh cña èng dÉn gas

  19mm

  C«ng suÊt motor

  1.1KW

  C«ng suÊt ®un nãng

  47kw
 

 

 

 

Thông tin thanh toán đang được cập nhật